biuro@agrofortis.pl

+48 881 313 771

 
Z dniem 2 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które zakłada uproszczoną procedurę budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m².
Główne założenia tej ustawy to umożliwienie budowy budynków mieszkalnych o powierzchni do 70m² bez konieczności:
 

UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

 

Budowa takich domów będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Jako inwestor musisz mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także doręczyć zgłoszenie wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
W przypadku braku umiejscowionego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70m² wydana będzie w ciągu 21 dni.
Przekroczenie terminów mają implikować kary dla urzędów, 500 zł za każdy dzień opóźnienia, wymierzonej przez organ wyższego stopnia.
 

USTANOWIENIE KIEROWNIKA BUDOWY

 

Zwolnienie z obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy stanowi jedynie alternatywę dla inwestora, nie zaś obowiązek. Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy.

 

PROWADZENIE DZIENNIKA BUDOWY

 

Wprowadzenie ułatwienia w zakresie budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych nie zwalniają z obowiązku projektowania i realizacji tych budynków w sposób określony w przepisach, w szczególności zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także z zasadami wiedzy technicznej. Uchwalona ustawa nie wyłącza uprawnień organów nadzoru budowlanego, którym jednym z zadań jest kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.

 

Domy bez pozwolenia do 70m²

03 stycznia 2022